WELCOME TO
PSRU GREEN UNIVERSITY

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ PSRU GREEN UNIVERSITY

ด้านที่ 7
นวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation : GI)

ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมหม่ ๆ สร้างกระบวนการการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานนวัตกรรมสีเขียว (ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน) เช่น นวัตกรรมสีเขียวทางเลือกใหม่ นวัตกรรทางด้านเทคโนโลยี

วิดีโอการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยฯ

See Our Work

Latest Projects

การดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ข่าวประกาศ

ข่าวการดำเนินงานอาคารสถานที่และบริการ

ลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว”
https://datastudio.google.com/reporting/090b297e-ada8-4101-b2b2-78dd0b4453f4/page/QOIbC

ลิงค์ดาวน์โหลเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022
https://datastudio.google.com/reporting/03a78a07-fa05-462a-b181-300388171139/page/QOIbC

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมสีเขียวและเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว

 

 

โครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กิจกรรมที่ 1 ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมประกวดออกแบบโลโก้ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว PSRU” (Green Innovation University PSRU)

©2023. PSRU GREEN UNIVERSITY. All Rights Reserved.