การประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารเรียน


วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารเรียน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กับบริษัท ธีออส คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วยงานพัสดุ และงานอาคารสถานที่และบริการ ณ ห้องประชุม ท.309 โดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และลดค่าไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าว : ลัดดา (งลข.)

รายงาน : ทนงศักดิ์ (งลข.)

#งานเลขานุการผู้บริหาร_มรพส

#วิสัยทัศน์_ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม