ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University


ระหว่างวันที่ 18-28 กันยายน 2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย🚧🎓ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสถานที่  มรพส.ดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 🌍green university♻️ ตามที่คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว🌍 green university♻️  เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย งานอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🚧🌳🇹🇭🌻ภาพ/งลข./ข่าว:สาธิต_รายงาน🤟