“วิธีการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้น ก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน”


“วิธีการประหยัดพลังงานในที่ทำงานนั้น ก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน”

cr. ผศ.ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ มรพส.

▪️ 29 มิ.ย. 66 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. โดยงานอาคารสถานที่และบริการ จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ณ ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

✅ก้าวสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว “ร่วมมือกัน เราทำได้”