ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 พร้อมลิงค์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร


ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6)

ชื่อทีมชื่อผลงานโรงเรียนรางวัล
SciKids01สมาร์ทชาร์ตโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานสะอาดแบบต้นทุนต่ำโรงเรียนจ่าการบุญรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
สมาชิกทีม
เด็กชายกิตรวิทธ์ สุวรรณราช
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพิริยะ ตระกูลสว่าง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
A-ram girl teamสิ่งที่ไม่ใช้เปลี่ยนไปสู่สวรรค์โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
เด็กหญิงปาจารีย์ ศรีทัน
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
เด็กหญิงธนัญญา เพ็ชวารินทร์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสุภาพร ลุสีดา
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
Ice the koon and memberเครื่องใช้ไฟฟ้า 100,000 ประหยัดโรงเรียนจ่าการบุญรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แสงบุญ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
เด็กหญิงณัชชา เหลี่ยมแฉ่ง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพลช นิลวงศ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
Kool KidThink Act Saveโรงเรียนจ่าการบุญรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
เด็กหญิงณัฐภัทร คงแสงทอง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
เด็กชายชานุวัฒน์ ขำน้ำคู้
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย โพธิ์ทอง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
JKB To The MoonSave Water, You Make Itโรงเรียนจ่าการบุญรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
เด็กหญิงกวินนาถ อ่ำเทศ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
เด็กหญิงธัญรัศม์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย โพธิ์ทอง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 )

ชื่อทีมชื่อผลงานโรงเรียนรางวัล
IEP 137ถังแยกไขมันระบบกาลักน้ำแบบเบ็ดเสร็จโรงเรียนเทพศิรินทร์รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายภัทรเดช เตชะรุจิรา
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นายพาทิศ มังกรพิศม์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมชาย ศิริวิสุตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
EP 138เครื่องบำบัดน้ำเสียลด PM 2.5 คลองผดุงกรุงเกษมโรงเรียนเทพศิรินทร์รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายกิตติพัทธ์ ดอกไม้
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ภูผา สวนใหญ่
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายสมชาย ศิริวิสุตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ยุวเกษตร รปค.15ไส้เดือนตัวน้อย ร้อยประโยชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นางสาวเบญจมาศ มาธิกุล
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นางสาวกิตติยาพร พันวิจิตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวขวัญปวีณ์ กายาสา
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
Inverse RevoltMinibus Smart Appโรงเรียนสตรีพัทลุงรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายเจตนิพัทธ์ รักชุม
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นาย พรหมพร ยูงทอง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายหรัณย์ หมื่นรัก
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ละอ่อนเจียงแสนสครับกากกาแฟ ขจัดกลิ่นเท้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นางสาวศิริวรรณ เกเย็น
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นาวสาวโสพิศ แซ่ลี้
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นายฐานันดร กันธวงศ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

ชื่อทีมชื่อผลงานโรงเรียนรางวัล
2BMindMGMDs (Make it Green Make it Dreams)มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายธนภูมิ สิงเหาะ
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นายสิรภพ ตาคำชัย
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอุมาพร พร้าโมต
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
KGTHก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยประชาชนทั่วไปรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นางสาวฐิติภา เนตรหัสนัยน์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
The UniqueSTART TO SMART : S2Sมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายเกรียงศักดิ์ เสนา
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นางสาวนนทพัทธ์ เลิศไกร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอรอุมา พร้าโมต
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
SITI SPUGreen Energy AR Cardมหาวิทยาลัยศรีปทุมรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นายอนุศิษฏ์ เลียงวัฒนคล
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
MetaverseThe New Way Of Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรสำหรับสมาชิกทีม
นายพชร โพธิ์ถวิลเกียรติ์
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
นายประสิทธิ์ คุ้มคง
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอรอุมา พร้าโมต
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร