มรพส. จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาจุดทิ้งขยะ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม


มรพส. จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาจุดทิ้งขยะ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม

▪️คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและพัฒนาจุดทิ้งขยะ ให้กับบุคลากรระดับคณะ สำนัก สถาบัน และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ในการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเดิม และเน้นการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสีเขียว และเพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียว ซึ่งการจัดโครงการนี้ จะสามารถส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการของเสีย การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างสภาพแวดล้อม ให้มีพื้นที่สีเขียวที่เอื้อต่อการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ รองรับการคัดแยกขยะ และลดปัญหาขยะที่ตกค้าง รวมถึงของเสียที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียวต่อไป โดยมี รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฯ เป็นประธาน นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

▫️วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

▫️ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม