ประกาศผล Popular Vote การประกวดวิดีโอคลิปนวัตกรรมสีเขียว


โครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมที่ 1 ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022