ประกาศผล Popular Vote การประกวดวิดีโอคลิปนวัตกรรมสีเขียว


Sharing is caring!

โครงการนวัตกรรมส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรมที่ 1 ประกวดนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022